منوی دسته بندی

مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی که تور این پرشیا انجام داده است

کمک به بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده

کمک به بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. جاده میامی-عباس‌آباد در استان سمنان یکی…

کمک به پروژه آبرسانی به آهوهای خراسان

کمک به پروژه آبرسانی به آهوهای خراسان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبرسانی به آهوهای خراسان – ضامن آهو» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پناهگاه حیات وحش شیر احمد…

حمایت از پروژه خشکسالی 1401

حمایت از پروژه خشکسالی 1401

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خشکسالی 1401» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. خشکسالی شدید سال 1400 نیز بر زیستگاه‌های حیات وحش غلبه…

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جنگل نذر طبیعت» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. انجمن نظرطبیعت دارد یک نهالستان 2 هکتاری با 200…

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار منطقه هنگام گناباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده هنگام در شهرستان گناباد…

حمایت از پروژه خشکسالی 1400

حمایت از پروژه خشکسالی 1400

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خشکسالی 1400» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. خشکسالی شدید سال 1400 حیات وحش را از زیستگاه‌هایشان آواره…

حمیات از پروژه علوفه برای منطقه چهل پا

حمیات از پروژه علوفه برای منطقه چهل پا

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «علوفه برای حیات وحش منطقه چهل پا» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده چهل پا…

حمایت از پروژه آبشخور کوه آسیاب کوهبنان

حمایت از پروژه آبشخور کوه آسیاب کوهبنان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبشخور کوه آسیاب کوهبنان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده کوه آسیاب کوهبنان به مساحت…

پروژه ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره

پروژه ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده پلنگ دره در استان…

کمک به پروژه آب انبار کوه هوا

کمک به پروژه آب انبار کوه هوا

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار کوه هوا» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور…

حمایت از پروژه آبشخور منطقه بهرام گور

حمایت از پروژه آبشخور منطقه بهرام گور

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبشخور منطقه بهرام گور» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق شهرستان…