منوی دسته بندی

مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی که تور این پرشیا انجام داده است

کمک به پروژه آب انبار حیات وحش بجستان

کمک به آب انبار حیات وحش بجستان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار حیات وحش بجستانک» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. شهرستان نیمه‌کویری بجستان در 278 کیلومتری جنوب…

حمایت از پروژه درختکاری 1402

حمایت از پروژه درختکاری 1402

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «درختکاری 1402» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پس از اجرای موفق پروژه های جنگل نذرطبیعت در سال…

حمایت از پروژه آب برای منطقه جنگل خواجه

حمایت از پروژه آب برای منطقه جنگل خواجه

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب برای منطقه جنگل خواجه» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده جنگل خواجه با مساحت…

حمایت از پروژه ایمن سازی جاده مرگ یوزپلنگ

حمایت از ایمن سازی جاده مرگ یوزپلنگ

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «ایمن سازی جاده مرگ یوزپلنگ» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. ۱۳ یوز در اثر برخورد با اتومبیل…

تحت پوشش قرار دادن یک کودک نیازمند در شیراز توسط بنیاد کودک

تحت پوشش قرار دادن یک کودک

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به تحت پوشش قرار دادن یک کودک نیازمند در شیراز توسط بنیاد کودک کرده است. همچنین به مناسب تولد این کودک،…

همکاری برای مخزن آب حیات وحش گناباد

همکاری برای مخزن آب حیات وحش گناباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «مخزن برای حیات وحش گناباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. استان پهناور خراسان رضوی با داشتن ده‌ها…

همکاری برای درختکاری در سال 1401

همکاری برای درختکاری در سال 1401

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «همکاری برای درختکاری در سال 1401» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. انجمن نذرطبیعت در سال 1401 نیز…

کمک به بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده

کمک به بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «بازسازی تابلو عبور یوزپلنگ در جاده» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. جاده میامی-عباس‌آباد در استان سمنان یکی…

کمک به پروژه آبرسانی به آهوهای خراسان

کمک به پروژه آبرسانی به آهوهای خراسان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبرسانی به آهوهای خراسان – ضامن آهو» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پناهگاه حیات وحش شیر احمد…

حمایت از پروژه خشکسالی 1401

حمایت از پروژه خشکسالی 1401

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خشکسالی 1401» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. خشکسالی شدید سال 1400 نیز بر زیستگاه‌های حیات وحش غلبه…

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جنگل نذر طبیعت» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. انجمن نظرطبیعت دارد یک نهالستان 2 هکتاری با 200…

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار منطقه هنگام گناباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده هنگام در شهرستان گناباد…