• ثبت مکان جدید

میراث فرهنگی مرکزی

میراث فرهنگی مرکزی ، معرفی میراث فرهنگی مرکزی ، لیست میراث فرهنگی مرکزی ، تصاویری از میراث فرهنگی مرکزی ، مناطق تاریخی مرکزی ، معرفی مناطق تاریخی مرکزی ، آثار باستانی مرکزی ، معرفی آثار باستانی مرکزی

شهر ساوه در استان مرکزی

گردش در شهر ساوه استان مرکزی

شهر ساوه در استان مرکزی شهری با اقلیم خشک و قدمت ۱۰۰۰ ساله از دیرباز به شهر انارهای درشت و شیرین مشهور بوده است. این شهر از جمله شهرهای توریستی…